Privacy Policy

Privacyverklaring van Goede Handen VOF

Onze privacybeleid is gebaseerd op en volgt aan een AVG- wetgeving.

Goede Handen VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring helderen we en transparante informatie over, hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Goede Handen VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Goede Handen VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de form onderaan de pagina.

Privacyverklaring van massagepraktijk Goede Handen

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld, om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

Onze praktijk

In massagepraktijk Goede Handen kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk.

Massagepraktijk Goede Handen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor juiste behandeling
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van voorlichting.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen Goede Handen VOF hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede behandeling en voor de administratieve zaken.
Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier onderaan de pagina kenbaar maken.

De medewerkers van  Goede Handen VOF hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

Als u een account op deze site heeft, of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

We sturen uw gegevens nergens heen

Reacties van onze websitebezoekers kunnen alleen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Aanvraagformulier

logo